Stratford Championship Show – Stratford, ON

September 17, 2018
Stratford Championship Show – Stratford, ON